Historia

W tym dziale zamieściliśmy informacje nt. historii Mysłowic i naszej parafii. Na razie dostępne są następujące działy:
- historia okolicy
- jak nasz kościół budowano i remontowano...
- kalendarium
- hymn parafialny
Zapraszamy także do przejrzenie galerii, w której znalazło się wiele zdjęć z całej historii istnienia naszej parafii.
Tu natomiast możesz obejrzeć zasięg naszej parafii: mapa.


Historia okolicy

Mając na uwadze teren, na którym znajduje się nasza parafia, od zarania dziejów należał on do dóbr mysłowickich związanych z Ziemią Pszczyńską. Od XII wieku należących do dzielnicy senioralnej wchodzącej w skład diecezji krakowskiej. W tym też wieku dostaje się w ręce książąt raciborskich, a po hołdowaniu królowi Czech zostaje zakupiony w 1360 roku przez rycerza Ottona z Pilicy, wojewodę sandomierskiego.

Powstaje wtedy - z miasteczka Mysłowice i kilku wsi okolicznych - klucz mysłowicki, którego ludność zajmowała się rolnictwem, rybołówstwem, łowiectwem oraz eksploatacją lasu. Osada Janów była typową leśną osadą

W drugiej dekadzie XVI w. ziemie mysłowickie dostają się w ręce pochodzącej z Krakowa magnackiej rodziny Turzonów, a następnie Salomonów, którzy przekazują je jako wiano osiadłej w Małopolsce a pochodzącej z Mazowsza szlacheckiej rodzinie Mieroszewskich. Na przełomie XVII i XVIII w. pierwszym ordynatem mysłowickiego majoratu był Jan Krzysztof Mieroszewski, sędzia generalny ziemski i starosta grodzki księstwa siewierskiergo. On to postanowił wybudować dworek myśliwski wokół którego powstały pierwsze chaty a później folwark nazwany jego imieniem „Janowiec”. Z połączenia osady Janów i przysiółku Szabelnia powstaje gmina Mysłowice-Zamek, na terenie której pracuje kuźnica żelaza, przesiewalnia węglanu potasu, kamieniołom i huta szkła a w lasach wydobywa się rudę darniową, węgiel i wypala drewno na węgiel drzewny. Ostatnim ordynatem mysłowickim był Aleksander Mieroszewski który na terenie Janowa zakłada park z promenadą nad stawem nazwany Plantami. W 1818 roku wzniesiony zostaje krzyż przy „Plantach” wokół którego odbywa się wiele uroczystości i nabożeństw. W pierwszej połowie XIX w. wraz z rozwojem przemysłu na Śląsku pracuje na terenie Janowa 7 kopalń , 4 huty i zakład kuźniczy oraz powstaje kolej wąskotorowa z Szarleja do Brzęczkowic, zwana popularnie „kolejką konną”. Po tych zakładach pozostały do dzisiejszych czasów nazwy osiedli dzielnicy Janów. W 1861 wydzielono z obszaru dworskiego Mysłowic gminę Janów Wiejski a w 1862 do miasta Mysłowice włączono osady Janów Miejski i Ćmok.

W 1905 r. utworzony zostaje oddział Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie. W 1919 r. powstają kluby sportowe „Siła” i „Polonia”. W 1926 r. powstaje Klub Zapaśniczy „Olimpia” przemianowany następnie na Robotniczy Klub Sportowy „Siła”. W 1928 wytyczono nową granicę między Janowem Miejskim a Janowem Wiejskim. W 1947 r. powstaje przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie chór „Hejnał”. W 1962 r. otwarto szkołę podstawową „Pomnik Tysiąclecia” i utworzono Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Janowie Miejskim.


Jak nasz kościół budowano i remontowano...

Pozwolenie na budowę kościoła otrzymała 25 lutego 1971 roku parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa za staraniem mieszkańców dzielnicy Janów. Na decyzję władz administracyjnych wpłynęła z pewnością zapowiedziana beatyfikacja Maksymiliana Kolbe (o. Maksymilian Kolbe został beatyfikowany 17 października 1971 roku). Było to z ich strony chwilowe ustępstwo pod naciskiem biskupa katowickiego. Budowę świątyni powierzono ks. Pawłowi Bednorzowi, który zlecił opracowanie projektów architektonicznych inż. Adamowi Lisikowi. Kościół postawiono w ciągu zaledwie 532 dni roboczych, bowiem tempo ukończenia jednego obiektu sakralnego decydowało o możliwości uzyskania pozwoleń na kolejne w innych parafiach. Pośpiech budowniczych odbił się jednak niekorzystnie na wykończeniu budynku tak, iż konieczne były już do tej pory remonty: dachu i instalacji. W trakcie trwania budowy część założeń architektonicznych uległa zmianie, m.in. zmieniono konstrukcję dachu i stropu oraz plany zagospodarowania wnętrza. Kościół poświęcił 8 grudnia 1974 roku ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz.

Główny trzon budowli oparty jest na planie kwadratu. Ze względu na szkody górnicze na tym terenie stworzono bryłę o najmniejszym stosunku pola rzutu poziomego do obwodu. Taką formą geometryczną poza kołem i wielobokami foremnymi jest właśnie kwadrat. W nawiązaniu do prosto kreślonych układów istniejącej już zabudowy, a zwłaszcza z uwagi na ograniczenie kosztów budowy zdecydowano się na rzut kościoła w kwadracie o wymiarach 24x24 m. Charakter sakralny ma podkreślać wyniesienie głównego trzonu na wysokość ok. 17 m. Każda z czterech ścian jest od góry trójkątnie wcięta, tzn. ma dwa punkty szczytowe. Główną część kościoła obudowano niższymi partiami, które przeznaczono na kaplicę, przedsionek oraz pomieszczenia pomocnicze. Wejście otrzymało zadaszeni przechodzące z boków w zadaszenie ażurowe o formie pergoli, które łączy ścianę frontową z elementem wysokościowym - krzyżem od strony południowo-zachodniej, a od strony wschodniej z dzwonnicą (wybudowaną w roku 1995). W pierwotnym założeniu budowle miał przykrywać dach czterospadowy, osłonięty od środka stropem kryształowym. Ostatecznie zaprojektowano dach ośmiospadowy o kalenicach biegnących zgodnie z osiami budynku. Dzięki temu poniżej dachu z czterech stron można było przebić szczeliny świetlne. Formę wnętrza kościoła kształtuje jego kompozycja bryłowa. Cztery masywne filary podporowe opasuje chór. Nad chórem znajduje się płaski strop. W ścianach poniżej stropu chóru rozmieszczono symetrycznie duże otwory okienne w całości wypełnione witrażami. Dodatkowo centralna przestrzeń jest doświetlona pośrednio przez kaplicę boczne i przedsionek, dzięki przeszkleniu ścian wewnętrznych.

Wnętrze kościoła ulega ciągłym przemianom. Inne były jego wyposażenie i wystrój w projekcie, niż po realizacji, inaczej wygląda wnętrze dzisiaj, a inaczej będzie wyglądało po ukończeniu wszystkich prac remontowo-wykończeniowych. Te przekształcenia są doskonałym dowodem tego, jak podstawowe znaczenie w budownictwie sakralnym mają funkcjonalność liturgiczna i sakralny charakter budowli.

Zgodni z projektem inż. Lisika ołtarz (a wiec także cały podest wspólny dla ołtarza, ambony, tabernakulum i sedilli) miał być umieszczony centralnie, na przecięciu osi łączących cztery wejścia (dwa od kaplic, wejście główne i wejście od zakrystii). Uzasadnieniem dla takiego usytuowania ołtarza miały być wytyczne II Soboru Watykańskiego. Przepisy te mówią jednak tyle, że ołtarz ma stanowić centrum wspólnoty zgromadzonych, co nie jest równoznaczne z koniecznością stawiania go w geometrycznym środku. Takie ustawienie było by nietrafne, po pierwsze dlatego, że kapłan, odprawiający mszę św. nie mógłby widzieć wiernych siedzących za jego plecami, wiernych natomiast rozpraszałby widok siedzących naprzeciwko, po drugiej stronie ołtarza. Świadom tego proboszcz Paweł Bednorz polecił przesunąć całą „wyspę ołtarzową” w kierunku ściany tylnej, w ten sposób, że ławki ustawiono z trzech jej stron.

Zagospodarowanie południowo-zachodniej części bocznej budynku nie budziło od początku żadnych wątpliwości. Znalazła się w niej kaplica liturgiczna, służąca odprawianiu mszy św. i nabożeństw w ciągu tygodnia, którą poświęcono już 14 sierpnia 1974 roku. Czci się tam dzisiaj Boże Miłosierdzie. Natomiast w części północno-wschodniej miała się znaleźć kaplica dla małych dzieci i kaplica dla spowiedzi. Z przyczyn nie do końca jasnych przestrzeń tę podzielono na kilka niewielkich pomieszczeń i wąski korytarz oddzielony od części centralnej przeszkleniem. Tym samym zrezygnowano z pośredniego doświetlenia wnętrza z tej strony.

Warto może opisać prezbiterium, które zostało już usunięte. Ołtarz o kwadratowej mensie wspierał się na czterech betonowych filarach. Mensa znacznej grubości obłożona była wokół kwaterami z brązu przedstawiającymi płaskorzeźbione, stylizowane postacie apostołów. Ambona znajdowała się po prawej stronie od ołtarza i była wysunięta do przodu. W prostej linii w stosunku do ambony za ołtarzem umieszczono siedzenia dla przewodniczącego liturgii i koncelebrantów. Tło dla tronu stanowiła płyta, na której wykonywano dekorację zależnie od okresu liturgicznego. Po lewej stronie od ołtarza znalazło swe miejsce tabernakulum wpisane w krzyż betonowy. Tabernakulum miało postać sześciennej szafki obitej odpowiednio marszczoną blachą mosiężną, otaczały je stylizowane promienie gięte z tej samej blachy. Po prawej stronie tabernakulum wisiał obraz przedstawiający patronów parafii: św. Maksymiliana Kolbe w momencie, gdy powierza serce Maryi Niepokalanie Poczętej.

Przy wyposażaniu wnętrza wykorzystano proste materiały, wówczas dostępne: niebarwione drewno sosnowe oraz blachę mosiężną. Zwraca uwagę szczególnie sufit: brak jest stropu, a konstrukcję dachu osłania okładzina z listew sosnowych. Podobna okładzina pokrywa też zewnętrzna obudowę organów stojących, co rzadkie, na chórze po stronie ołtarza.

Prezbiterium w krótkim czasie okazało się nie funkcjonalne. Kapłan, stojąc przy ambonie, nie miał możliwości kontaktu wzrokowego z wiernymi siedzącymi w bocznych rzędach. Przestrzenie między kolejnymi elementami wyposażenia prezbiterium były zbyt małe dla dogodnego przemieszczania się kapłana podczas trwania liturgii. Nie bez znaczenia stały się również ciągi powietrza pomiędzy przeciwległymi drzwiami.

Dlatego nowy proboszcz, obejmujący funkcję w 1997 roku po śmierci ks. Pawła Bednorza zdecydował się na całkowita przebudowę wnętrza. Zasłonięto ścianę tylną i tylne wejście lekką ścianką łukowato wygiętą i przechodzącą bo bokach w półwalce otaczające filary. Nadanie części ołtarzowej takiego jednorodnego tła zdecydowanie ułatwia skupienie się na mszy św. i na modlitwie, podczas gdy ustawienie ołtarza w przestrzeni nie ograniczonej jednoznacznie działało rozpraszająco i wręcz tworzyło niepożądaną atmosferę holu. Nowe prezbiterium uformowano w kształcie elipsy, w obrębie której stopnie podwyższenia układają się w trzy symetrycznie rozłożone łuki. Zestawienie tych obłych form z podstawową dla architektury obiektu kwadraturą jest zastanawiające, a już na pewno niecodzienne.

Sam ołtarz postawiono masywny, rzeźbiony z białego marmuru. Po lewej stronie znajduje się takaż ambona, po prawej zaplanowano chrzcielnicę. Tabernakulum umieszczono centralnie za ołtarzem. Jego widoczna ściana jest marmurowym kołem (symbol kuli ziemskiej), w którym wycięto i podświetlono znak IHS. Wyraźnie chrystocentryczny charakter świątyni zaznacza mosiężna, częściowo złocona figura Chrystusa Uwielbionego ukazującego się w płonącym krzewie. Autorem jej jest artysta śląski Zygmunt Brachmański.

Elementy w kolorze złotym pojawiają się w większości wprowadzanych nowo sprzętów. Ks. Krzysztof Kasza, kierując się głównie własnym wyczuciem dobrego smaku, zrezygnował zatem z najprostszych materiałów, przechodząc na bogatsze, dzisiaj szeroko dostępne. Pozostaje wciąż kwestia zaznaczenie wezwania kościoła w ikonografii. Po wyłączeniu obrazu z wizerunkiem patronów z głównej części (obraz nie przedstawia większej wartości poza historyczną dla parafii) jedynym wyraźnym takim motywem pozostaje witraż przedstawiający św. Maksymiliana. Odpowiednim artystą zlecono już jednak zaprojektowanie stosownych malowideł bądź płaskorzeźb które wypełnią ściany powyżej balustrady chóru. Organy w najbliższym czasie przeniesione zostaną na przeciwną stronę tj. nad wejście. Planuje się rozrzeźbienie całej balustrady chóru, zwłaszcza zaś najbliższego otoczenia figury Chrystusa. Ostatnim z poważnych podjętych przedsięwzięć jest utworzenie w północno-wschodniej bocznej nawie kaplicy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

W tym celu wyburzono zbędne ściany wewnętrzne, przywracając tym samym pośredni dopływ światła do części centralnej.

Małgorzata Nowicka, 24.02.2001

Aktualny spis wszelkich prac i inwestycji dokonanych od poprzedniej wizytacji biskupiej znajduje się tutaj.


Kalendarium parafii

1974 - poświęcenia kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny i św. Marii Maksymiliana Kolbe przez bpa Herberta Bednorza.

1977 - wybudowanie dekoracyjnego krzyża przy kościele tzw. „muszki”.

1984 - poświęcenie domu katechetycznego przez bpa Damiana Zimonia.

1986 - poświęcenie kaplicy na osiedlu Bończyk.

1988 - wydzielenie z parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i Najświętszego Serca Pana Jezusa tymczasowej parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.

1989 - ukończenie głównego cyklu witraży – artysta Werner Lubos.

1989 - erygowanie parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na osiedlu Bończyk.

1990 - powstanie Gościny Serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Hospicjum Cordis.

1993 - wydzierżawienie budynku katechetycznego dla Hospicjum.

1994 - poświęcenie kaplicy w Hospicjum.

1995 - ukończenie dzwonnicy.

1995 - wydanie pierwszego numeru gazetki parafialnej „Dzwonek Janowski”

1995 - poświęcenie dzwonów: „M.B. Niepokalana”, „Błogosławiony M. Kolbe” i „Św. Antoni” przez bpa Gerarda Bernackiego.

1996 - umiera proboszcz budowniczy ks. Paweł Bednorz.

1996 - parafię obejmuje ks. proboszcz Krzysztof Kasza.

1997.03.12 - peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

1997 - przebudowa kancelarii parafialnej i plebani.

1998 - adaptacja przyziemia pod Hospicjum na klub parafialny.

1998.10 - powstanie chóru parafialnego „świętego Maksymiliana”.

1999 - poświęcenie klubu przez bpa Stefana Cichego. Zatwierdzenie planów przebudowy wnętrza kościoła.

1999.08.04 - rozpoczęcie robót przy przebudowie wnętrza kościoła.

1999.05 - ks. Ryszard Skowronek zakłada, pierwszą w mysłowickim dekanacie, witrynę internetową naszej parafii.

1999.10.05 - rozstrzygnięcie konkursu na nazwę klubu – „U Plebana”.

1999.12 - jubileusz XXV-lecia Parafii.

2000.07 - poświęcenie nowego ołtarza przez arcybiskupa Damiana Zimonia.

2000.09 - pierwszy Festyn Parafialny.

2001.09 - drugi Festyn Parafialny.

2002.09.07 - trzeci Festyn Parafialny.

2002.10 - wizytacja kanoniczna księdza Biskupa Gerarda Bernackiego.

2003.01.01 - ks. Krzysztof Kasza objął urząd Dziekana dekanatu mysłowickiego.

2006.09  - ukończenie małej architektury z przodu kościoła.

2007.07 - parafię obejmuje ks. proboszcz Andrzej Hnida.

2007.10.12 - wizytacja kanoniczna księdza Biskupa Józefa Kupnego.

2008.08.10 - poświęcenie Groty Matki Bożej.

12.09.2009 - X Festyn Parafialny 2009

10.10.2010 - Poświęcenie Krzyża przy ul. Janowskiej

29.11.2010 - Ministranci założyli własną stronę internetową


Hymn parafialny

Plik muzyczny możecie przesłuchać: hymn.htm (strona otworzy się w nowym oknie, później można wrócić tutaj).

Ojcze Kolbe

1. Ojcze Kolbe w blasku niebios, usłysz nasz modlitwy śpiew.
Chcemy iść tym szlakiem życia, gdzie brzmi Twej miłości zew.

Ref.: Maryjo Niepokalana wzorem bieli niech nam lśni.
Chcemy ją tak umiłować, jak kochałeś właśnie Ty.

2. Służąc wszystkim chciałeś zmienić
świat w miłości bratniej raj.
Niosąc pracę, serce dobroć w krąg i aż w Japonii kraj.

3. By bliźniego uratować Tyś swe własne życie dał.
Dla miłości wszystkich ludzi, dla Chrystusa wiecznych chwał.