ks. Krzysztof Kasza nowym Dziekanem dekanatu mysłowickiego


Z krótkiej notatki w ostatnim Dzwonku1 zostaliśmy poinformowani, że nowym dziekanem mysłowickiego dekanatu został nasz proboszcz ks. Krzysztof Kasza. Spróbujmy tę lakoniczną notatkę trochę rozszerzyć. 
Dekanat, rzadziej zwany wikariatem okręgowym, to krótko mówiąc, skupione wokół siebie parafie w obrębie diecezji. Takim dekanatem jest nasz mysłowicki, liczący 12 parafii, w tym nasza. Na czele dekanatu stoi kapłan, czyli dziekan, wybierany spośród proboszczów sprawujących posługę w dekanacie. Dziekan, wybierany przez proboszczów na pięcioletnią kadencję, jest następnie mianowany, zatwierdzany przez biskupa diecezjalnego.
Tradycja urzędu dziekana jest bardzo stara; po raz pierwszy wprowadzono go już w państwie Franków (VI wiek), a na ziemiach polskich datowany jest od połowy XII wieku.
Urząd dziekana ma charakter nie tylko administracyjny, ale przede wszystkim duszpasterski. Do jego obowiązków i uprawnień należy m. in.:
- koordynowanie w dekanacie wspólnej działalności pasterskiej, czuwanie nad tym, aby duchowni prowadzili życie odpowiadające ich stanowi
- troska i pomoc materialna i duchowa tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji lub ciężko zachorowali
- czuwanie nad tym, aby święte czynności sprawowane były zgodnie z przepisami liturgii, czuwanie nad prowadzeniem i utrzymywaniem ksiąg parafialnych, właściwe zarządzanie majątkiem kościelnym
- wizytowanie parafii swojego dekanatu
- wydawanie opinii przed zamianowaniem nowego proboszcza czy wikariusza parafialnego
Przed powołaniem ks. Krzysztofa na urząd dziekana, funkcję tę pełnił przez cztery pięcioletnie kadencje proboszcz parafii p.w. NSPJ ks. Gerard Gulba, a jeszcze przedtem mysłowickim dziekanem był śp. ks. Paweł Bednorz.

EKA

1 - DJ 51/2002 (przyp. red.)